fbpx

הטבות מס מגיל 60 ומעלה

הטבות מס מגיל 60 ומעלה

קיבוע זכויות פנסיה אחרי גיל הפרישה

מי שהגיעו לגיל פרישה (67 לגברים, 65-62 לנשים בהתאם לתאריך הלידה שלהן) יכולים לבצע הליך "קיבוע זכויות" אצל פקיד השומה של מס הכנסה. בתהליך זה יקבעו איזה פטורים והטבות הם בוחרים לקבל על הכספים השונים שנחסכו ועומדים לרשותם (חיסכון פנסיוני, קופות גמל, כספי פיצויים וכו'), איזה כספים ירצו למשוך כסכומים חד פעמיים, ואלו סכומים יושארו לתשלום קצבה חודשית ועוד. ההחלטה על ייעוד הכספים ובחירת הטבות המס שיינתנו היא חד פעמית ולא ניתנת לשינוי. מומלץ להיעזר ביועץ פרישה, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת ההחלטה.

מהי ההטבה בקיבוע זכויות?

קיבוע זכויות הטבות המס האפשריות על החסכונות הפנסיוניות השונות שהצטברו עד גיל הפרישה. שווי ההטבות יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. אפשרות נוספת הינה מיצוי מלוא האפשרויות למשיכת כספים בבת אחת מתוך החסכונות הפנסיוניים השונים ומתוך קופות הגמל השונות

הטבות במס רווחי הון ומס שבח לאזרחים מעל גיל 60

אזרחים שמלאו להם 60 זכאים לשיעורי מס רווחי הון ומס שבח מופחתים במקרה והכנסותיהם השנתיות החייבות במס הכנסה היו נמוכות מ-178,081 ש"ח בשנה (ברוטו), נכון ל-2022. שיעורי המס המופחתים ייקבעו בהתאם לגובה ההכנסה של הזכאים, לפי מדרגות מס הכנסה. במקרה וסך ההכנסות החייבות במס (כולל הכנסות מרווח הון וממכירת מקרקעין) עולות על סכום זה, שיעורי המס שייגבו הם השיעורים הרגילים (25% מס רווחי הון ומס שבח, ומס הכנסה בהתאם למדרגת המס הרלוונטית). שימו לב – בחישוב המס יובאו תמיד ראשית ההכנסות מעבודה/מקצבה, ורק לאחר מכן שאר ההכנסות. כדי לאפשר ניצול מקסימלי של ההטבה בעת מכירת מקרקעין, ניתן להקטין את הרווח השנתי מהמכירה באמצעות פיצול הרווח מהמכירה בין בני זוג נשואים, ו/או באמצעות פריסת תשלום מס השבח על פני 4 שנים.

מה ההטבה מעניקה– מדרגות המס

מס בשיעור 10% על הכנסה שנתית של עד 77,400 ש"ח (נכון ל-2022), כולל הכנסה מרווח הון ומרווח ממכירת מקרקעין

מס בשיעור 14% על הכנסה שנתית של 77,401-110,880 ש"ח (נכון ל-2022), כולל הכנסה מרווח הון ומרווח ממכירת מקרקעין

מס בשיעור 20% על הכנסה שנתית של 110,881-178,080 ש"ח (נכון ל-2022), כולל הכנסה מרווח הון ומרווח ממכירת מקרקעין

קצבת אזרח ותיק מגיל פרישה עד גיל 70

ביטוח לאומי משלם קצבה חודשית לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה (67 לגברים, 65-62 לנשים בהתאם לתאריך הלידה שלהן) וצברו תקופת אכשרה (תקופת ביטוח המזכה בקצבה). תשלום הקצבה לפני גיל 70 מותנה במבחן הכנסות. מסכום הקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות, ומקבלי הקצבה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת שיש להם בנוסף לקצבה. מי שהקצבה לא משולמת להם מגיל פרישה עקב הכנסה גבוהה מעבודה יהיו זכאים, כשיתחילו לקבל את הקצבה, לתוספת בשיעור 5% מהקצבה (קצבה בסיסית + תוספת ותק) עבור כל שנת דחייה.

הטבת אזרח וותיק

קצבה חודשית בסכום שבין 1,596 ל-2,488 ש"ח (נכון לשנת 2022), סכום הקצבה תלוי בגיל ובמצב המשפחתי

תוספת ותק לפי מספר השנים שבהן מקבלי הקצבה היו מבוטחים בביטוח לאומי לפני קבלת הקצבה. התוספת היא בשיעור 2% מהקצבה הבסיסית עבור כל שנת ביטוח ולא יותר מ-50%

תוספת השלמת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות

תוספת עבור ילדים ובני זוג התלויים במקבלי הקצבה

השלמה לנכות- מי שקיבלו קצבת נכות כללית יקבלו מגיל פרישה קצבת אזרח ותיק בסכום שלא יפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלו

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה

עובדים ועובדות שהמשיכו לעבוד במקום העבודה אחרי גיל הפרישה (67 לגברים, 65-62 לנשים בהתאם לתאריך הלידה שלהן) והתפטרו, זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים שלהם מייד עם סיום העבודה אם צברו ותק של שנה לפחות במקום העבודה. עובדים שהמעסיק לא הפקיד עבורם בכל שנות ההעסקה 8.33% משווי השכר לקרן פנסיה או לקופת גמל לפיצויים, זכאים לקבל ממנו השלמה לסכום פיצויי הפיטורים הקבוע בחוק (משכורת אחת על כל שנת עבודה). עובדות שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישה והתפטרו יהיו זכאיות לפיצויי פיטורים רק אם השלימו לפחות שנת עבודה אחת. עובדים ועובדות שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (67 לגברים ולנשים) והתפטרו, יהיו זכאים לפיצויי פיטורים רק אם התקיימו נסיבות אחרות המזכות בפיצויים, שאינן קשורות לגיל. חשוב לשים לב שמשיכת הפיצויים מקטינה את החיסכון הפנסיוני ובמקרים מסויימים גורמת לתשלום מס גבוה יותר על קצבת הפנסיה בגיל הפרישה.

5/5 - (120 votes)
נגישות